Điều khoản dịch vụ
Điều khoản dịch vụ
Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng đối với tất cả Nội dung bạn sẽ tải lên trên Trang web:

Nội dung không trái với bất kỳ luật hiện hành nào và không khiến Trang web phải tuân theo bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, vụ kiện, hành động quy định nào hoặc bất kỳ thực tế, tiềm năng hoặc rủi ro trách nhiệm pháp lý nào, hoặc bất kỳ mối đe dọa nào từ đó;
bạn sở hữu quyền sử dụng Nội dung trên Trang web và Nội dung không vi phạm quyền (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ) của bên thứ ba và bạn đã được sự đồng ý và phát hành cho mọi cá nhân xuất hiện trong Nội dung của bạn, bao gồm quyền cho bạn sử dụng và tải lên Nội dung trên Trang web;
đối với mọi cá nhân xuất hiện trong Nội dung của bạn, bạn đã xác định cẩn thận và kiểm tra giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ của chính phủ chứng minh rằng họ đủ 18 tuổi trở lên vào ngày họ được chụp ảnh, quay phim hoặc xuất hiện trong Nội dung đó (điều này áp dụng cho tất cả các cá nhân, cho dù có nhận dạng được hay không, hoặc có khỏa thân hay không);
đối với Nội dung, bạn hoặc nhà sản xuất Nội dung đã thu thập và duy trì các hồ sơ được yêu cầu theo 18 U.S.C. § 2257 et. seq., được sửa đổi theo thời gian để tuân thủ các quy tắc và quy định được nêu trong 28 C.F.R. § 75 et. seq., được sửa đổi theo thời gian, và bất kỳ luật xác minh độ tuổi hoặc lưu giữ hồ sơ hiện hành nào khác;
Nội dung không phải là bản sao của một phần Nội dung khác do bạn tải lên;
Nội dung tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Trang web, bao gồm Chính sách tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và Chính sách nội dung không đồng ý của nó
Không tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này, hoặc nếu chúng tôi xác định rằng bất kỳ tuyên bố nào ở trên là không đúng sự thật, hoặc không được tuân thủ, chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, từ chối đưa Nội dung hoặc bất kỳ phần nào trong đó hoặc bất kỳ tham chiếu nào đến Nội dung đó trên Trang web, xóa Nội dung được đề cập khỏi Trang web, chấm dứt tài khoản của bạn và thực hiện bất kỳ biện pháp nào cần thiết để giảm thiểu hoặc loại bỏ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản Dịch vụ nào hoặc bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì kể cả vô cớ.

Nếu chúng tôi tin rằng Nội dung của bạn vi phạm bất kỳ luật hình sự nào, Chính sách tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em của Trang web, Chính sách nội dung không đồng ý của Trang web, tài khoản của bạn sẽ ngay lập tức bị chấm dứt, bạn sẽ bị cấm truy cập Trang web mà không cần thông báo và chúng tôi sẽ báo cáo bạn trước pháp luật cơ quan thực thi

Giám sát và Thực thi; Chấm dứt

Chúng tôi có quyền nhưng không có nghĩa vụ:

loại bỏ hoặc từ chối đăng bất kỳ Nội dung nào bạn gửi hoặc đóng góp cho Trang web vì bất kỳ hoặc không có lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, nếu bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào do bạn cung cấp không đầy đủ, không đầy đủ, không chính xác hoặc không cho phép chúng tôi đánh giá và xác nhận danh tính của bạn;
theo dõi bất kỳ giao tiếp nào xảy ra trên hoặc thông qua Trang web để xác nhận việc tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này, tính bảo mật của Trang web hoặc bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào;
thực hiện bất kỳ hành động nào đối với bất kỳ Nội dung nào do bạn đăng tải mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm nếu chúng tôi tin rằng Nội dung đó vi phạm Điều khoản Dịch vụ này, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, đe dọa sự an toàn cá nhân của Người sử dụng Trang web hoặc của công chúng, hoặc có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi;
thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, giới thiệu đến cơ quan thực thi pháp luật, đối với bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép Trang web;
chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của Trang web vì bất kỳ lý do nào hoặc không, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm nào đối với Điều khoản Dịch vụ này.
Không giới hạn những điều đã nói ở trên, chúng tôi có quyền hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh tòa yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính hoặc thông tin khác của bất kỳ ai đăng bất kỳ Nội dung nào trên hoặc thông qua Trang web. BẠN CHỜ VÀ GIỮ CHO CHÚNG TÔI, CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NGƯỜI THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC DẤU HIỆU GÂY RA KHỎI BẤT KỲ YÊU CẦU CÔNG BỐ DỮ LIỆU TỪ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO CỦA CHÚNG TÔI NHƯ HẬU QUẢ CỦA VIỆC TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU CÔNG BỐ DỮ LIỆU.

Trang web có quan điểm mạnh mẽ chống lại mọi hình thức bóc lột trẻ em hoặc buôn bán người. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng bất kỳ Nội dung nào liên quan đến các cá nhân dưới tuổi vị thành niên hoặc bất kỳ hình thức vũ lực, gian lận hoặc ép buộc nào, chúng tôi sẽ xóa Nội dung đó và gửi báo cáo cho các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp. Nếu bạn biết bất kỳ Nội dung nào như vậy, bạn đồng ý báo cáo Nội dung đó cho Trang web bằng cách liên hệ bằng Biểu mẫu Liên hệ này.